Dům na půl cesty svatého Josefa

Dům na půl cesty svatého Josefa vznikl v září 2001 s kapacitou 10 lůžek. Během následujících let došlo k rozšíření kapacity na 13 lůžek. V roce 2007 byl Dům na půl cesty svatého Josefa úspěšně zaregistrován.

Poslání Domu na půl cesty svatého Josefa

Dům na půl cesty svatého Josefa pomáhá mladým lidem zpravidla do 26 let bez rodinného zázemí, kteří prožili část života v ústavní péči nebo jiném zařízení pro péči o děti a mládež či byli ve výkonu trestu odnětí svobody, a kteří z důvodu své osobní historie nemají potřebné dovednosti k samostatnému bydlení a nejsou sami schopni začlenit se do společnosti. Zároveň je služba Domu na půl cesty svatého Josefa nástrojem sociálního smíru.

Základem pomoci ze strany Domu na půl cesty svatého Josefa (dále jen DNPC) je nabídka dočasného ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí sociálně terapeutických činností a pomoc při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Mladým lidem sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením je nabídnuta příležitost a možnost, která jim pomáhá plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Pomoc je vedena tak, aby klienti aktivně řešili svoji životní situaci a snižovali svoji závislost na sociální pomoci.

 Cílová skupina

Dům na půl cesty svatého Josefa poskytuje pobytové služby pro osoby zpravidla do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby a jsou v nepříznivé sociální situaci.

 Cíle služby

Podporovat odpovědnost a samostatnost mladých lidí prostřednictvím zvyšování informovanosti a praktickým nácvikem jim pomoci zařadit se a obstát v podmínkách běžného života a předcházet rizikovému chování. Odborným působením odstraňovat obtíže a následky vzniklé nedostatečnou nebo nepřiměřenou péčí, zanedbáváním či dlouhodobým pobytem v ústavním zařízení. Resocializovat osoby propuštěné z výkonu trestu či ochranné léčby.

 Mezi hlavní cíle DNPC patří poskytování služeb, které vedou k:

 1. Základní stabilizaci
 2. Zajištění vlastnictví platných základních dokladů
 3. Získání kvalifikace
 4. Nalezení pracovního uplatnění
 5. Zlepšení finanční situace a hospodaření s penězi
 6. Řešení dluhové problematiky
 7. Nalezení vhodného navazujícího bydlení
 8. Naučení péče o domácnost
 9. Získání schopnosti pravidelného zajištění vlastního stravování
 10. Navázání a udržení funkčních sociálních vazeb
 11. Získání náhledu na svá práva a povinnosti v běžném životě
 12. Ukázání možnosti smysluplného naplnění volného času
 13. Předcházení či řešení rizikového chování
 14. Zajištění zdravotní péče a bezpečí

Co nabízíme

 • Základní sociální poradenství
 • Poskytnutí ubytování
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 Ubytovací zázemí

Kapacita Domu na půl cesty je 13 lůžek (6 dvoulůžkových pokojů a 1 jednolůžkový pokoj). Pokoje jsou vybaveny nábytkem a lednicí. Dále mají uživatelé služby k dispozici také společenskou místnost, kuchyň, sociální zázemí a odpočinkové zóny v zahradě.

 Provozní doba

Služby DNPC jsou poskytovány nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně.

 Zásady služby

 • Bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství
 • Zachování lidské důstojnosti
 • Individuální přístup a aktivizace klienta
 • Komplexnost řešení
 • Respektování volby klienta
 • Flexibilita služby
 • Nepřepečovávání klientů
 • Bezpečné profesionální vztahy

 Ceník služeb

130,- Kč/den za ubytování (zahrnuje úhradu za poskytnutou službu a platbu za energie, stravu si klienti zajišťují sami)

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Pirasová – vedoucí a sociální pracovnice Domu na půl cesty

Dům na půl cesty sv. Josefa
Svobodova 743/12
360 17 Karlovy Vary
Tel: 353 434 222
Mob: 731 433 032
E-mail – vedoucí: michaela.pirasova@kv.charita.cz

 

Důležité dokumenty ke stažení.