GDPR

Informace pro uživatele služeb Farní charita Karlovy Vary

 

Farní charita Karlovy Vary (dále jen „FCH KV“), je církevní nestátní nezisková organizace se sídlem Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, IČ 49753053 zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky.

FCH KV zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 

FCH KV je správcem osobních údajů. Kontaktní údaje správce:

Farní charita Karlovy Vary
Svobodova 743/12
360 17 Karlovy Vary
ID datové schránky:  r2zuypw
 

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je:

Ing. Aleš Klůc, ředitel Farní charity Karlovy Vary
adresa: Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary
telefon: 731 433 033
 

FCH KV si tímto dovoluje informovat uživatele služeb o účelu a právním základu zpracování osobních údajů, jsou to zejména:

-           Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a plnění všech povinností s ním spojených.
 
-           Poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění a plnění všech povinností s nimi spojených.
 
Doba zpracování osobních údajů je po dobu platnosti smlouvy a dále po doby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě nebo dle zvláštního právního předpisu a dle GDPR.
 

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli správce, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

 

Zpracovatelem osobních údajů FCH KV je:

Software production s.r.o., se sídlem Denisovo nábřeží 2568/6, 301 00 Plzeň, IČ 27973956
FCH KV dále informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. FCH KV dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům:
 • Policii ČR, státním zastupitelstvím a soudům;
 • obecním úřadům vykonávajícím funkci veřejných opatrovníků nebo podepisujících smlouvu za uživatele;
 • zákonným zástupcům, opatrovníkům a osobám k tomu zmocněným uživatelem

Práva uživatele dle GDPR:

 Uživatel je oprávněn požadovat od Správce přístup k osobním údajům, má rovněž právo na jejich opravu, doplnění nebo omezení zpracování. Každý požadavek uživatele je řešen individuálně.
 1. Uživatel je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování v případě, že:
 2. a) zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 3. b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
Údaje uživatele nebudou dále zpracovávány, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami uživatele. Do doby, než tuto skutečnost ověříme, má uživatel právo na omezení zpracování.
 1. Uživatel má právo na výmaz, a to pouze v případech:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • uživatel odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
   zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb.
 1. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
 2. Uživatel má na základě vlastní žádosti právo na přenositelnost jeho osobních údajů, a to v běžném a strojově čitelném formátu. Uživatel může osobní údaje předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 3. Uživatel má právo být informován o tom, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných FCH KV, pokud má toto porušení za následek vysoké riziko pro práva a svobody uživatele.
 4. Právo uživatele kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů se uplatní v případech, kdy byly osobní údaje získány na základě tohoto právního titulu, na ostatní důvody zpracování dle GDPR se právo nevztahuje.
Při výkonu výše uvedených práv uživatele postupuje FCH KV v souladu s GDPR.
Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí může znamenat, že správce nebude moci uživatelovi poskytnout služby.
Vaše požadavky budou vždy posouzeny a vyřešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.
V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Na závěr bychom rádi zdůraznili, že je naším zájmem zpracovávat Vaše osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.
Děkujeme Vám za vstřícnost a spolupráci.
Tým Farní charity Karlovy Vary
Datum poslední aktualizace: 20. 11. 2018